ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมหารือกับผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชั่น ALLY

1 ก.พ. 2566

152 view

กชนุช ทองอุไร

วันพุธที่ 1 มกราคม  2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมหารือกับผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชั่น ALLY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับแอปพลิเคชั่น ALLY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ร้านค้าในพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี และได้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในร้านค้า และผู้เห็นเหตุการณ์ (Bystander) มาเป็นพันธมิตรในการให้ความช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรง โดยมี ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้ง ALLY ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือดังกล่าว  


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share