ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม.โดย สค. ประชุมหารือร่วมกับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1 ก.พ. 2566

120 view

กชนุช ทองอุไร

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในประเด็นการทำงานด้านสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหาร สค. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share