ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมหารือแนวทางบูรณาการการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566

1 ก.พ. 2566

27 view

กชนุช ทองอุไร

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานร่วม ในการประชุมหารือแนวทางบูรณาการการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี ผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share