ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม.โดย สค. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัด "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี" ครั้งที่ 1/2566

1 ก.พ. 2566

25 view

กชนุช ทองอุไร

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัด "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี" ครั้งที่ 1/2566 กับกระทรวงสาธารณสุข ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี" ซึ่งเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ โดยมีนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share