ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม.โดย สค. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านผู้สูงอายุ

31 ม.ค. 2566

230 view

กชนุช ทองอุไร

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านผู้สูงอายุ โดยมี ผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และเพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคมให้กับประชาชนและสังคมรับรู้ในวงกว้าง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการ และหน่วยงานภาครัฐจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share