ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพิ่มความเข้มแข็งของกลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่

25 ม.ค. 2566

21 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

พม. โดย สค. ขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพิ่มความเข้มแข็งของกลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่


วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดย รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับกลไกด้านครอบครัวที่เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และเพิ่มความเข้มแข็งของกลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่องค์กรสาธารณประโยชน์ โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor026596776

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YWJhMjlhZTc=

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

e-Library : http://library.dwf.go.th/

TikTok : https://www.tiktok.com/@dwf_tiktokประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share