ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองผู้ตรวจรับพัสดุและจนท.ร่างขอบเขต จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

13 ม.ค. 2566

50 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share