ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566 แผนกนวดแผนไทย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ธ.ค. 2565

41 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share