ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

การเตรียมความพร้อมในการย้ายถิ่นฐานสู่เกาหลี

6 ธ.ค. 2565

109 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share