ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำองค์รางวัลอรรธนารีศวร ในการจัดงานมอบ “รางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565” ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

30 พ.ย. 2565

71 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share