ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตคู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2565

235 view

-

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share