ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

จ้างจ้างตัดแต่งต้นไม้ที่เสี่ยงเป็นอันตรายภายในศูนย์ฯ และไถดินพร้อมฝังกลบบริเวณด้านหลังศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ย. 2565

163 view

-

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share