ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อพัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน หลักสูตรตัดผมชาย รุ่นที่ 1 (ห้องที่ 1-2) และหลักสูตรเสริมสวยสตรี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ต.ค. 2563

195 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon