ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (ออกหน่วยฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่เกิดอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2563

166 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon