ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 60 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พ.ย. 2563

261 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share