ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ(หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า),วัสดุประจำหลักสูตร(หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก,หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) รุ่นที่ 51(1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ต.ค. 2563

265 view

-

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อื่นๆ

Share

icon