ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2565

18 ต.ค. 2565

2202 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share