ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง จนท.ร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมารถตู้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นพนักงานบริการ (Sex Worker)” ร่วมกับ UNDP

20 ก.ย. 2565

21 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share