ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่จัดทำร่าง TOR และ หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซ์้อจัดจ้างโครงการการเสริมพลังครอบครัวเพื่อป้องกันยาเสพติด ด้วยการส่งเสริมทักษะสมอง (Executive Functions : EF) ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

19 ก.ย. 2565

18 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share