ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรง ในครอบครัว

20 ก.ค. 2565

16 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ รับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share