ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ จนท.จัดทำร่างขอบเขตของงาน และ จนท.ตรวจรับ จนท.ช่วยปฏิบัติงาน ศปก.สค (นักสังคมสงเคราะห์) (นางสาวเหมหงษ์ เหมศิริรัตน์)

28 มิ.ย. 2565

119 view

จารุรัตน์ ทับทิม

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share