ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

✨วันนี้ สค. พามารู้จักกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)✨

28 พ.ค. 2565

957 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

✨วันนี้ สค. พามารู้จักกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)✨

.
👉🏻เพราะสถาบันครอบครัวนับเป็นสถาบันที่สำคัญในสังคม
เป็นหน่วยแรกในการปลูกฝังความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ผลิตคนออกมาในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ครอบครัวในแต่ละแห่ง
แต่ละพื้นที่ มีบริบท ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน การมีกลไกภาคประชาชน
ในพื้นที่ที่รู้ข้อมูล เข้าใจ เข้าถึงสภาพครอบครัว สภาพชุมชน และ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ จะสามารถพัฒนาครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)ขึ้น
เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสังคมในอนาคต
------------------------------------------------------------------------------
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share