ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ฺVitual Background APEC 2022

19 พ.ค. 2565

489 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลดไฟล์ VIRTUAL_BackDrop-Final.jpg

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share