ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

20 เม.ย. 2565

1483 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายปณวัฒน์ พยุงตน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


ข่าวภูมิภาค อื่นๆ

Share