ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์จัดจ้างผลิตสื่อส่งเสริมครอบครัวพอเพียง จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 เม.ย. 2565

56 view

จารุรัตน์ ทับทิม


ดาวน์โหลดไฟล์ รับรอง.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share