ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันสำหรับการจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 เม.ย. 2565

149 view

สุชาดา จินดาทิพย์


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารที่สแกน(21).pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share