ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา โครงการที่ 2

13 ม.ค. 2565

185 view

จิราพร ยืนยงกุล

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share