ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จำนวน ๒ รุ่น

10 ม.ค. 2565

21 view

สิริยาภรณ์ แดงกูรดาวน์โหลดไฟล์ 3214~1.pdf

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share