ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันฯ งานจ้างตกแต่งภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารกระทรวงฯ

15 ธ.ค. 2564

50 view

ศฐี พรมสิงห์

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share