ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่างผม อพม. จิตอาสา พัฒนาสังคม

9 ธ.ค. 2564

55 view

ศศิวิภา ศิริรักษ์

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share