ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลาง

30 พ.ย. 2563 : ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 30 พ.ย. 2563 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอาชีพ 4 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ต.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาโดยสารหุ้มสเตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2563 : ประกาศราคากลางการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2559 : ราคากลางงานพิมพ์รายงานตามมาตร 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2558 ในวงเงิน 150,000 บาท 17 ส.ค. 2559 : ราคากลางจัดทำบทความสารคดีเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในวเงิน 500,000 บาท 17 ส.ค. 2559 : ราคากลาง จัดจ้างพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 17 ส.ค. 2559 : ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกล (Web Conference) สค. ประจำปี 2559 17 ส.ค. 2559 : ราคากลาง จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข่อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th
icon