ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลาง

17 ส.ค. 2559 : ราคากลางงานพิมพ์รายงานตามมาตร 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2558 ในวงเงิน 150,000 บาท 17 ส.ค. 2559 : ราคากลางจัดทำบทความสารคดีเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในวเงิน 500,000 บาท 17 ส.ค. 2559 : ราคากลาง จัดจ้างพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 17 ส.ค. 2559 : ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกล (Web Conference) สค. ประจำปี 2559 17 ส.ค. 2559 : ราคากลาง จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข่อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th 27 ก.ค. 2559 : ราคากลาง จัดจ้างพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่