ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศราคากลาง

27 ก.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมสำหรับใช้ในองค์กร เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลครอบครัวไทย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการขนย้ายพัสดุ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2564 : ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2564 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมจากรั้วเดิมให้สูงขึ้น จำนวน1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564 : ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาแก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - เดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรือนนอน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2564 : ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon