ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองตรวจรับพัสดุจ้างเหมารถตู้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู

22 มี.ค. 2567

80 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share

icon