ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ TOR จ้างเหมารถตู้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

1 มี.ค. 2567

109 view

-

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share

icon