ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพ (กระเป๋า) หลักสูตร "การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ ระยะสั้น 3 วัน"

19 พ.ย. 2566

723 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอาชีพ
(กระเป๋า) หลักสูตร "การทำกระเป๋าผ้าด้นมือ ระยะสั้น 3 วัน"
🗓️ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2566
🏡 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share