ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

15 ก.ย. 2566

626 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบคำร้องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
https://gppc-app.onde.go.th/dynamic-dsar/e885bd1a-4f0e-4255-963a-4252917e473a


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

icon