ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประกาศนียบัตร (เกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน ๑๒ อัน และ เกียรติบัตร ๒๐๐ แผ่น) เพื่อใช้ในการจัดโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ๖ ภาคี ร่วมกับ ๕ ภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.ย. 2566

100 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

จัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Share