ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง จนท.ร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับพสดุ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ๖ ภาคี ร่วมกับ ๕ ภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.ย. 2566

267 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share

icon