ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดการเจ้าหน้าที่TORการจ้างผลิตเสื้อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื่องในเดือน Pride Month

31 พ.ค. 2566

128 view

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สค

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share