ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรอง จนท.ร่างขอบเขตและผู้ตรวจรับพัสดุ จัดจ้างถ่ายเอกสาร/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2566

25 พ.ค. 2566

205 view

สิริยาภรณ์ แดงกูร

หนังสือรับรองการขัดกัน อื่นๆ

Share