ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง"

11 พ.ค. 2566

1479 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share