ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

หนังสือรับรองการขัดกันการจ้างเหมารถตู้พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดชลบุรี

28 เม.ย. 2566

468 view

-

icon