ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. ร่วมกับ LOTUS'S สนับสนุนการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง

4 เม.ย. 2566

300 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ