ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ผลการสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ประจำปี 2565

21 มี.ค. 2566

419 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดาวน์โหลดไฟล์ FAmily66.png