ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🎉 ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร 5 วัน 🏡 #ภายใน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ➡️ หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น

9 ก.พ. 2566

192 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🎉 ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตร 5 วัน
🏡 #ภายใน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
➡️ หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น
เริ่มเรียน 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share