ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เพิ่มทักษะด้านการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) ให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม

1 ก.พ. 2566

33 view

กชนุช ทองอุไร

วันที่พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เรื่องการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) ให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้บริหาร นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมในสังกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และวิทยากร เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share