ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้ใช้ตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

5 ม.ค. 2566

1078 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ สค.pdf
icon