ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี

24 พ.ย. 2565

9 view

ปุณณัติ สามชูศรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็น เรื่องแนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ณรงค์ ใจหาญ รศ.เล็ก สมบัติ และ อ.ดร.ภาคภูมิ โลหวริตานนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี ประเด็นพิจารณาเพื่อกำหนดกรอบการยกร่าง 1.แนวคิดในการพัฒนากฎหมาย 2.การกำหนดความรับผิดชอบทางอาญา 3.การแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้าประเวณี 4.การได้รับความคุ้มครองสวัสดิการและสวัสดิภาพ 5.การจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา เป็นต้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ พม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

+