ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมประชุมคัดเลือกผู้เข้าเรียนหลักสูตร GGE (ธรรมาภิบาลกับความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร)

23 พ.ย. 2565

19 view

ปุณณัติ สามชูศรี

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 และแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกผู้เข้าเรียนหลักสูตร GGE (ธรรมาภิบาลกับความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร) โดยมี นายวิทวัส ชัยภาค รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าภูมิ เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการศึกษาอบรมหลักสูตรธรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 และพิจารณาผู้ประเมินผลหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว